Park ve Bahçeler

Park, Bahçeler  Birim Sorumlusu ve çalışanlarıtarafından yürütülen tüm iş ve işlemler ile
Şube Müdürü, Daire Başkanı ve diğer üst amirleri tarafından verilecek görevlerden sorumludur.
a)Üniversitemiz yerleşke alanlarındaki yeşil alanların sulama, biçme, havalandırma, gübreleme
gibi bakım işlerini yapmak,
b)Yapım işlerinin tamamlandığı bölgelerde Peyzaj çalışmalarını yaparak bu alanlara çimlendirme,
süs bitkisi, ağaç ve çiçek dikim işlerini vb. yapmak,
c)Yerleşke alanlarındaki ağaç ve süs bitkilerinin bakımlarını yapmak,
ç)Yerleşke alanlarında ağaçlandırma yapılacak alanları belirlemek ve ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek,
d)Yol ve peyzaj alanlarındaki yağmur suyu kanalları ve mazgalların yaz-kış bakımlarını yapmak,
e)Yerleşkelerdeki ağaç yaprak ve biçilen çim ve yabani bitkilerin artıklarını bir yerde toplayarak bu malzemelerin gübre olarak değerlendirilmesini sağlamak,
f)Yerleşkelerde kullanılacak ağaç, süs bitkisi ve çiçeklerin üretimini, temin işlerini yapmak,
g)Üniversitemiz yerleşkelerinin yeşil alanları ve ağaçlandırma ile ilgili istatistik bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,
ğ)İşyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hükümlerine uymak.
h)Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
ı)Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta daire başkanına önerilerde bulunmak,
i) Sulama kuyularının bakım, işletme ve düzenli kullanımını sağlamak,
j)Bakım ve onarım için gerekli olan malzemeleri belirlemek, tedarik etmek ve depolamak.
k)Park ve bahçe işlemleri ile ilgili işleri takip etmek, birim şefi ile ve üst idarecilerle istişarelerde bulunmak ve ilgili birim şefi ile görüşerek ihtiyaç analizi ve planlama hususunda park ve bahçeler birim şefi ile birlikte üst amirlerle görüşmeler yapmak,